PROGRAM ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO

  1. Otwarcie zebrania przez prezesa Zarządu koła,

  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

  3. Przedstawienie zebranym porządku zebrania i jego zatwierdzenie,

  4. Wybór Komisji Mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności zebrania do wyborów i podejmowania uchwał,

  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, oraz Komisji Skrutacyjnej,

  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności,

  7. Sprawozdanie finansowe,

  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności,

  9. Dyskusja nad sprawozdaniami,

10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi koła,

11. Wybory do Zarządu Kola, Komisji Rewizyjnej i delegatów koła na Zjazd Oddziału,

12.Dyskusja programowa, 

13.Ogłoszenie wyników wyborów,

14.Podjęcie uchwał,

15.Zamknięcie zebrania.

Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Koła Przewodników PTTK w Olsztynie

 

1. Zebranie odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Koła a jego postanowienia i postanowienia niniejszego regulaminu opierają się o zbiór dokumentów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej ( Uchwała nr. 171/XIX/2020)

 

2. Celem zebrania jest udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału.

 

3. W Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła z opłaconą składką członkowską PTTK za 2021 r. , z głosem doradczym członkowie władz Oddziału PTTK i inni zaproszeni goście.

 

4. Zebranie jest prawomocne, jeżeli: w pierwszym terminie bierze udział co najmniej połowa członków Koła z opłaconą składką, w drugim terminie niezależnie od ilości członków Koła, biorących udział w Zebraniu.

 

5. Zebranie odbywa się według przyjętego przez członków Koła porządku obrad.

 

6. Pracami Zebrania kieruje 2 – osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

Do ich obowiązków należy: przeprowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym przez Zebranie porządkiem obrad  i niniejszym regulaminem . Stwierdzenie, na podstawie listy obecności członków Koła, prawomocności obrad ( o ile nie zostanie wybrana Komisja Mandatowa),  przeprowadzenie wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła i delegatów na Zjazd Oddziału.

 

7. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej może mieć formę pisemną lub ustną w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

 

8. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału musi mieć formę pisemną zgodną z Ordynacja Wyborczą PTTK

 

 

9. Wybory do władz Koła oraz na Zjazd Oddziału odbywają się za pomocą kart wyborczych, przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.

 

10. Na karcie wyborczej umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

11. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli: został oddany za pomocą karty wyborczej. Liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla danego, wybieranego rodzaju władzy oraz liczbie delegatów na Zjazd Oddziału.

 

12. O wybraniu kandydata do władz decyduje uzyskanie, co najmniej połowy oddanych, ważnych głosów oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz.

 

13. O wyborze delegata na Zjazd Oddziału decyduje uzyskanie, co najmniej połowy oddanych ważnych głosów oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków.

 

14. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów dokonuje się wyborów uzupełniających, w których biorą udział kandydaci z tą samą ilością głosów.

 

15. Zebranie konstytuujące poszczególnych władz odbywają się w dniu wyborów lub w terminie ustalonym w Ordynacji Wyborczej PTTK w zależności od decyzji Walnego Zebrania

 

16. W sprawie nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy ordynacji wyborczej  oraz uchwały ZG PTTK .

 

17. Interpretacja Regulaminu należy do Prezydium Zebrania.

 

 

Sekretarz Zebrania                                              Przewodniczący Zebrania