top of page

PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

 

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Zarządu koła,

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

3. Przedstawienie zebranym porządku zebrania i jego zatwierdzenie,

4. Wybór Komisji Mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności zebrania do wyborów i         podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, oraz Komisji Skrutacyjnej,

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności,

7. Sprawozdanie finansowe skarbnika,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności,

9. Dyskusja nad sprawozdaniami,

10. Wybory  delegatów koła na Wojewódzką Konferencję Przewodnicką,

11.Ogłoszenie wyników wyborów,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej koła ,

13.Zamknięcie zebrania.

 

 

W przypadku niskiej frekwencji (poniżej 50 % członków Koła) o godz.17.15 odbędzie się zebranie w drugim terminie.

Zebranie zwołane w drugim terminie obraduje nad sprawami przedstawionymi w porządku obrad oraz zgodnie z Ordynacja Wyborczą PTTK. Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał i wyboru władz bez względu na liczbę obecnych na nim członków Koła.

bottom of page